Aport w spółce

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

Art. 158. § 1. Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Wkład niepieniężny
Wkładem niepieniężnym określane jest świadczenie wnoszone przez wspólnika w zamian za obejmowane udziały w spółce. Tego rodzaju wkładem moją być także zbywalne prawa majątkowe (prawa autorskie, prawo użytkowania wieczystego czy licencje).

Wycena aportu
Wycena aportu jest najczęściej obowiązkiem wspólników, którzy określają w stosownej umowie wartość dokonywanych rozporządzeń przez podanie rodzaju i liczby wnoszonych aportów oraz określają wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów.
Wycena powinna określać cenę jaką można uzyskać za zbycie danego przedmiotu lub prawa w dniu jego wniesienia do majątku spółki.