ARTYKUŁY

Spin off i spin out

Oba te pojęcia oznaczają nowe przedsiębiorstwa założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub instytucji badawczej posiadającego minimum doktorancki poziom naukowy bądź studenta albo absolwenta uczelni. Przedsiębiorstwa te zakładane są aby komercjalizować innowacyjne pomysły i technologie. Spin off to przedsiębiorstwa w pełni zależne organizacyjnie, formalno-prawnie i finansowo od organizacji macierzystej np. uczelni. Spin out z kolei w żadnym stopniu nie jest uzależnione od tego typu jednostki. Spółki coraz częściej reprezentują wyższą uczelnie. Stanowią one jedno...
Czytaj więcej

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota określająca wysokość, do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Według przepisów prawnych stosowanych w Polsce suma musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Nie ma jasno określonej wysokości sumy komandytowej, ale powinna ona zostać określona w umowie spółki zawieranej przez wspólników. Warto pamiętać o tym, że wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny. Chodzi tutaj o to, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem n...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki w KRS za pomocą kopii dokumentów

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego można dokonać za pomocą oryginałów dokumentów bądź dokumentów urzędowo poświadczonych. Co jednak ważne, do KRS nie można składać samodzielnie poświadczonych kopii dokumentów. Urzędowo poświadczone dokumenty sporządza notariusz oraz organy administracji publicznej w zakresie swoich kompetencji. Dokumenty będące podstawą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego to akta, na podstawie których Sąd dokonuje wpisu zmiany danych. Oryginalność dokumentu poświadcza notariusz bądź pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radc...
Czytaj więcej

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Podwójne opodatkowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi największą wadę tej formy prawnej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jest osobą prawną, która polega obowiązkowi odprowadzaniu podatku od osób prawnych. Dochód, już na etapie jego osiągania podlega opodatkowaniu CIT. Jeśli spółka osiąga zysk i chce wypłacić dywidendę swoim udziałowcom, wystąpi konieczność opodatkowania tego zysku przez każdego z udziałowców podatkiem dochodowym (PI lub CIT). Jak widać znaczna część zysku oddawana jest do fiskusa. Nie bez powodu przedsiębiorcy szukają więc sposobów na omini...
Czytaj więcej

Opłata za oświadczenia dla cudzoziemców

W planach jest wprowadzenie opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w kwocie 30 zł. Obecnie oświadczenia są bezpłatne. Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Zmiany głównie dotyczą cudzoziemców zamieszkujących: Armenię Gruzję Białoruś Mołdawię Rosję Ukrainę. Po wprowadzeniu zmian oświadczenia rejestrowane będą w starostwie, a opłata będzie pokrywać koszt pracy pracowników samorządowych i zracjonalizować liczbę składanych przez pracodawców wniosków. Nadal b...
Czytaj więcej

Etapy likwidacji spółki

W ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podmiot ten traci osobowość prawną i przestaje być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. W tym celu należy przejść następujące etapy: 1. Ustalenie przyczyny rozwiązania spółki. 2. Wybór likwidatora. 3. Zgłoszenie do KRS likwidacji. 4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. 5. Wezwanie wierzycieli. 6. Czynności likwidacyjne. 7. Depozyt sądowy. 8. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego. 9. Wniosek o wykreślenie spółki z KRS. 10. Podział majątku pomiędzy wspólników. W momencie gdy spółka zostanie wykreślona ...
Czytaj więcej

Spółka z o.o. – co to za forma prawna?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w skrócie spółka z o.o. lub sp. z o.o. to samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną. Spółka z o.o. jest najczęściej występującą formą spółki kapitałowej i drugą najczęściej zakładaną formą prawną firmy w Polsce (pierwsza na liście jest jednoosobowa działalność gospodarcza). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działającą w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Zakłada...
Czytaj więcej

Czy prezes ponosi odpowiedzialność za długi spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym w przypadku gdy spółka popadnie w problemy finansowe prywatny majątek wspólników pozostanie bezpieczny. A jak wygląda odpowiedzialność prezesa? Sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi zarząd, on także ją reprezentuje. Na czele zarządu zazwyczaj stoi prezes. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna wówczas zobowiązania przechodzą na członków zarządu i oczywiście prezesa. ...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność podatkowa, a wspólnicy spółki osobowej

Do spółek osobowych zaliczamy: -spółkę cywilną, -spółkę jawną, -spółkę partnerską, -spółkę komandytową, -spółkę komandytowo-akcyjną. Kto w przypadku zaległości podatkowych tych jednostek bierze za nie odpowiedzialność? W takiej sytuacji odpowiedzialność za nie biorą w sposób solidarny wszyscy wspólnicy. Jasno określa to artykuł 115 Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność wspólnika wówczas niezależna jest od tego czy było prowadzone postępowanie egzekucyjne i czy okazało się ono bezskuteczne. Wspólnicy odpowiadają za powstałe należności całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką. ...
Czytaj więcej

Klasyfikacja przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa można podzielić ze względu na różne kryteria. Często spotkać się można z podziałem na miko, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Niestety stosując tą terminologię można się łatwo pomylić, nie znając właściwych kryteriów. Z nieznajomości tych zasad często wynika sprzeczność co do wielkości średnich i dużych firm. Dla wielu w rzeczywistości średnia firma będzie firmą dużą, a średnia małą. Działając w biznesie koniecznie trzeba znać kryteria dużych, średnich i małych firm. Do średnich przedsiębiorstw należą jednostki, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrot...
Czytaj więcej