ARTYKUŁY

KRS online?

Od 2020 roku przedsiębiorców czeka nowa rzeczywistość, gdyż Krajowy Rejestr Sądowy ulegnie całkowitej digitalizacji. Początki tego procesu możemy jednak zauważyć już dziś. Od 1 marca bieżącego roku przedsiębiorcy zostali zobowiązani do składania wszelkich wniosków i dokumentów do rejestru z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, a więc drogą elektroniczną. Sposób ten jest jednak o wiele prostszy niż wypełnianie tych akt w formie papierowej. Zmianie ulegnie również sposób komunikacji strony, a sądu. Ich korespondencja także będzie odbywać się za pomocą wzorca teleinformatycznego. Tym sa...
Czytaj więcej

Wady spółki z o.o.

Na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się coraz więcej osób. Należy zdać sobie jednak sprawę z tego, że podmiot ten ma także szereg wad, które mogą znacznie utrudnić prowadzenie działalności. Po pierwsze, spółka z o.o. wiąże się z podwójnym opodatkowaniem. Spółka jako odrębny podatnik płaci własny podatek, wspólnicy kolejno regulują podatek od dywidendy. Kolejną wadą jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, którą należy przekazać specjalistom. To z kolei wiążę się ze sporymi dodatkowymi kosztami. Wadą której bardzo często nie dostrzegają przedsiębiorcy jest fak...
Czytaj więcej

Gdzie znajdziemy sprawozdanie finansowe spółki?

INFORMACJE - osiągnij sukces w swojej firmie! Inwestorzy oraz kontrahenci, którzy są zainteresowani współpracą z daną firmą często chcą wiedzieć w jakiej kondycji finansowej jest dana działalność. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji będzie sprawozdanie finansowe, które pozwala skontrolować dane przedsiębiorstwo. Spółki zobowiązane są do publikacji rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym. Mowa tutaj głównie o spółkach zobowiązanych do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych: - spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna) - spółka kapitało...
Czytaj więcej

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Osoby decydujące się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą liczyć się z koniecznością wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Wysokość kapitału zakładowego jest jednym z podstawowych elementów umowy spółki z o.o.. Należy podkreślić, że wartość kapitału zakładowego jest równa wartości nominalnej wszystkich udziałów. Kapitał zakładowy stanowi wirtualną gwarancję dla wierzycieli spółki z o.o. i zapewnia środki na jej funkcjonowanie. Niestety gwarancja ta ma wyłącznie wirtualny charakter, gdyż środki pochodzące z kapitału nie muszą być prz...
Czytaj więcej

Prawa majątkowe akcjonariusza

Akcjonariusze posiadają uprawnienia oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w spółce. Jakie prawa majątkowe posiadają akcjonariusze spółki? 1. Prawo do udziału w zysku / prawo do dywidendy Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku spółki. Po zakończeniu roku obrotowego akcjonariusze mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Po zbadaniu go przez biegłego rewidenta, walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwałę mówiącą o sposobie podziału zysków między akcjonariuszy. Akcjonariusze otrzymują roszczenie o wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy uzależniona jest od indywid...
Czytaj więcej

Spin off i spin out

Oba te pojęcia oznaczają nowe przedsiębiorstwa założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub instytucji badawczej posiadającego minimum doktorancki poziom naukowy bądź studenta albo absolwenta uczelni. Przedsiębiorstwa te zakładane są aby komercjalizować innowacyjne pomysły i technologie. Spin off to przedsiębiorstwa w pełni zależne organizacyjnie, formalno-prawnie i finansowo od organizacji macierzystej np. uczelni. Spin out z kolei w żadnym stopniu nie jest uzależnione od tego typu jednostki. Spółki coraz częściej reprezentują wyższą uczelnie. Stanowią one jedno...
Czytaj więcej

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota określająca wysokość, do której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Według przepisów prawnych stosowanych w Polsce suma musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Nie ma jasno określonej wysokości sumy komandytowej, ale powinna ona zostać określona w umowie spółki zawieranej przez wspólników. Warto pamiętać o tym, że wpis sumy komandytowej do rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny. Chodzi tutaj o to, że wobec wierzycieli spółki komandytowej, których wierzytelności powstały przed wpisaniem n...
Czytaj więcej

Rejestracja spółki w KRS za pomocą kopii dokumentów

Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego można dokonać za pomocą oryginałów dokumentów bądź dokumentów urzędowo poświadczonych. Co jednak ważne, do KRS nie można składać samodzielnie poświadczonych kopii dokumentów. Urzędowo poświadczone dokumenty sporządza notariusz oraz organy administracji publicznej w zakresie swoich kompetencji. Dokumenty będące podstawą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego to akta, na podstawie których Sąd dokonuje wpisu zmiany danych. Oryginalność dokumentu poświadcza notariusz bądź pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radc...
Czytaj więcej

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

Podwójne opodatkowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi największą wadę tej formy prawnej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. jest osobą prawną, która polega obowiązkowi odprowadzaniu podatku od osób prawnych. Dochód, już na etapie jego osiągania podlega opodatkowaniu CIT. Jeśli spółka osiąga zysk i chce wypłacić dywidendę swoim udziałowcom, wystąpi konieczność opodatkowania tego zysku przez każdego z udziałowców podatkiem dochodowym (PI lub CIT). Jak widać znaczna część zysku oddawana jest do fiskusa. Nie bez powodu przedsiębiorcy szukają więc sposobów na omini...
Czytaj więcej

Opłata za oświadczenia dla cudzoziemców

W planach jest wprowadzenie opłaty za rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w kwocie 30 zł. Obecnie oświadczenia są bezpłatne. Po wprowadzeniu zmian zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas nie dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym. Zmiany głównie dotyczą cudzoziemców zamieszkujących: Armenię Gruzję Białoruś Mołdawię Rosję Ukrainę. Po wprowadzeniu zmian oświadczenia rejestrowane będą w starostwie, a opłata będzie pokrywać koszt pracy pracowników samorządowych i zracjonalizować liczbę składanych przez pracodawców wniosków. Nadal b...
Czytaj więcej