ARTYKUŁY

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Przepisy określające możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o. znajdują się w Kodeksie spółek handlowych. Przedsiębiorca może zawiesić spółkę z o.o. tylko wtedy gdy nie zatrudnia żadnych pracowników, w oparciu o umowę o pracę. Zawieszenie działalności pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w składaniu deklaracji i wpłacani...
Czytaj więcej

Obowiązki majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Wiadomości dotyczące zakładania oraz prowadzenia firmy! **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej rejestrowaną formą spółki. Jej wspólnicy zobowiązani są do wypełniania obowiązków z tytułu posiadania udziałów spółki. W wyniku wykonania obowiązku majątkowego dochodzi do bezpośrednich przesunięć majątkowych między wspólnikiem a spółką. Do obowiązków należą: Obowiązek wniesienia wkładów – każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia określonej wartości wkładów przewidzianej w umowie spółki Obowiązek dokonywania świadczeń niepieniężnych - Wspólnik może zostać obciążony tym obo...
Czytaj więcej

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Zdarza się, że wspólnicy spółki po zmianie składu zarządu chcą zmienić obecnego prokurenta spółki. W jaki sposób powinni to zrobić? Jak wygląda prokura odwołania? Czym jest prokura? To pełnomocnictwo udzielone przez spółkę, której udzielenie oraz wygaśnięcie musi zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS. Prokura może zostać odwołana bez konkretnych przyczyn. Prokurenta spółki z o.o. może odwołać każdy członek zarządu. Nie wymagane jest podjęcie uchwały wspólników, chyba że umowa przewiduje inaczej. Podjęcie decyzji o odwołaniu prokury musi być połączone z jej przekazaniem prokure...
Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawa z 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowych, który zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych. Obecnie obowiązujący Kodeks nie zawiera tych przepisów. Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Kodeks ten nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną ...
Czytaj więcej

Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy to każdy uczestnik aktywnie uczestniczący w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Jego celem było określenie każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe. W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejs...
Czytaj więcej

Wirtualne biuro – prowadzenie firmy profesjonalnie!

Prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorcy szukania rozwiązań, które pozwolą jednocześnie zwiększyć jakość świadczonych usług oraz zmniejszyć koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wirtualnego biura. Pozwala to zyskać prestiżowy adres, zadbać o świadczone usługi oraz zminimalizować koszty. W ofercie wirtualnych biur możemy znaleźć także m.in.: - odbiór telefonów i faksów - odbiór i przesyłanie korespondencji - odbiór i obsługę skrzynki mailowej - obsługę prawną i księgową - przechowywanie dokumentów - rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS, US, ZUS, GUS - ...
Czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Majątek spółki stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W spółce jawnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności. Spółka jawna może powstać w 3 ...
Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Odpowiedzialność w tego rodzaju spółce spada na jednego wspólnika. Komplementariusz to wspólnik aktywny, którego zadaniem jest reprezentacja spółki na zewnątrz. Odpowiada za zobowiązania w sposób nieograniczony. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, który ma możliwość reprezentacji spółki wyłącznie w roli pełnomocnika. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Spółka ma możliwość nabywania we własnym imieniu praw. ...
Czytaj więcej

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Każdy rodzaj spółki posiada pewien organ, który odpowiada za podejmowanie najważniejszych decyzji gospodarczych i zatwierdzanie działalności pozostałych organów. W przypadku spółki z o.o. jest to zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie może być zwyczajne, czyli takie, które zwołuje się pod koniec roku obrachunkowego lub nadzwyczajne, które musi mieć miejsce w innych, nieregularnych sytuacjach. Częściej jednak zwołuje się zgromadzenie wspólników zwyczajne w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Kiedy mamy do czynienia ze zgromad...
Czytaj więcej

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów: - organ uchwałodawczy - zgromadzenie wspólników, - organ wykonawczy - zarząd spółki, - organy nadzorczo-kontrolne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna. Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą w spółce. Do ich zadań należy: - podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki, -...
Czytaj więcej