Author: admin

Członkowie zarządu w spółce z o.o.

Wiele osób uważa, że członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być każdy, tymczasem istnieje grupa osób, która nie posiadają prawa do piastowania danej funkcji. Aby zostać zostać członkiem zarządu musisz: -posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a więc mieć ukończone 18 lat (wyjątek stanowi otrzymanie zgody na ślub w wieku 16 lat) -być niekaralny przez ostatnie 5 lat za przestępstwa wyliczone w przepisach (rozdział XXXII-XXXVII Kodeksu karnego) -być uprawniony przez sąd do piastowania określonego stanowiska, oznacza to, że nie możesz posiadać sądowego zaka...
Czytaj więcej

Co to jest ePUAP?

ePUAP to skrót pełnej nazwy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Platforma ta umożliwia kontakt z poszczególnymi urzędami w celu załatwienia spraw formalnych bez konieczności wychodzenia z domu. Dodatkowo ePUAP pozwala na bieżące sprawdzanie statusu swoich wniosków oraz daje możliwość odbierania i wysyłania korespondencji. Do urzędów obsługiwanych przez Elektroniczną Platformę Rejestracyjną należą: -samorządy (także urzędy i gminy), -Urzędy Stanu Cywilnego, -Zakład Ubezpieczeń Społecznych, -Narodowy Fundusz Zdrowia, -Urzędy Skarbowe, -Krajowy Rejestr Karny, -Urz...
Czytaj więcej

Kilka słów o spółce dominującej.

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy: - dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub - jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub - jest uprawniona do powoływania lub od...
Czytaj więcej

Statut spółki

Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. WAŻNE: Pojęcia "statut" nie należy mylić z pojęciem "status", które dotyczy zupełnie czegoś innego (sytuacji prawnej danego podmiotu). W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Prawo wymaga, by statut miały fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne, stowarzyszenia, związki zawodowe, instyt...
Czytaj więcej

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Przepisy określające możliwość zawieszenia działalności spółki z o.o. znajdują się w Kodeksie spółek handlowych. Przedsiębiorca może zawiesić spółkę z o.o. tylko wtedy gdy nie zatrudnia żadnych pracowników, w oparciu o umowę o pracę. Zawieszenie działalności pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w składaniu deklaracji i wpłacani...
Czytaj więcej

Obowiązki majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Wiadomości dotyczące zakładania oraz prowadzenia firmy! **** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej rejestrowaną formą spółki. Jej wspólnicy zobowiązani są do wypełniania obowiązków z tytułu posiadania udziałów spółki. W wyniku wykonania obowiązku majątkowego dochodzi do bezpośrednich przesunięć majątkowych między wspólnikiem a spółką. Do obowiązków należą: Obowiązek wniesienia wkładów – każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia określonej wartości wkładów przewidzianej w umowie spółki Obowiązek dokonywania świadczeń niepieniężnych - Wspólnik może zostać obciążony tym obo...
Czytaj więcej

Odwołanie prokurenta w spółce z o.o.

Zdarza się, że wspólnicy spółki po zmianie składu zarządu chcą zmienić obecnego prokurenta spółki. W jaki sposób powinni to zrobić? Jak wygląda prokura odwołania? Czym jest prokura? To pełnomocnictwo udzielone przez spółkę, której udzielenie oraz wygaśnięcie musi zostać zgłoszone do rejestru przedsiębiorców KRS. Prokura może zostać odwołana bez konkretnych przyczyn. Prokurenta spółki z o.o. może odwołać każdy członek zarządu. Nie wymagane jest podjęcie uchwały wspólników, chyba że umowa przewiduje inaczej. Podjęcie decyzji o odwołaniu prokury musi być połączone z jej przekazaniem prokure...
Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawa z 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowych, który zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych. Obecnie obowiązujący Kodeks nie zawiera tych przepisów. Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Kodeks ten nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną ...
Czytaj więcej

Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy to każdy uczestnik aktywnie uczestniczący w procesach gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Jego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Pojęcie „ podmiot gospodarczy” wywodzi się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Jego celem było określenie każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe. W związku z rozpoczęciem procesu akcesji do Unii Europejs...
Czytaj więcej

Wirtualne biuro – prowadzenie firmy profesjonalnie!

Prowadzenie firmy wymaga od przedsiębiorcy szukania rozwiązań, które pozwolą jednocześnie zwiększyć jakość świadczonych usług oraz zmniejszyć koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wirtualnego biura. Pozwala to zyskać prestiżowy adres, zadbać o świadczone usługi oraz zminimalizować koszty. W ofercie wirtualnych biur możemy znaleźć także m.in.: - odbiór telefonów i faksów - odbiór i przesyłanie korespondencji - odbiór i obsługę skrzynki mailowej - obsługę prawną i księgową - przechowywanie dokumentów - rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS, US, ZUS, GUS - ...
Czytaj więcej