Czy prezes ponosi odpowiedzialność za długi spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromnym zainteresowaniem, głównie ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Tym samym w przypadku gdy spółka popadnie w problemy finansowe prywatny majątek wspólników pozostanie bezpieczny.
A jak wygląda odpowiedzialność prezesa?

Sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi zarząd, on także ją reprezentuje. Na czele zarządu zazwyczaj stoi prezes. Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna wówczas zobowiązania przechodzą na członków zarządu i oczywiście prezesa.

Odpowiedzialność prezesa za długi spółki z o.o. jest subsydiarna i zagraża jego prywatnemu mieniu. Wierzyciele mogą bowiem domagać się spłaty ich należności z własności prezesa, nawet jeśli w zarządzie zasiada większa ilość członków.
Odpowiedzialność solidarna wiążę się jednak z roszczeniem regresywnym, a więc równomiernym zwrotem zapłaconej kwoty przez pozostałych członków.

Prezes może zostać zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki jeżeli wykaże, że w odpowiednim czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź wszczęto postępowanie układowe lub wykaże że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie nastąpiło z jego winy.

odpowiedzialnosc_prezesa_spolki_zoo