Etapy likwidacji spółki

W ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podmiot ten traci osobowość prawną i przestaje być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. W tym celu należy przejść następujące etapy:

1. Ustalenie przyczyny rozwiązania spółki.
2. Wybór likwidatora.
3. Zgłoszenie do KRS likwidacji.
4. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.
5. Wezwanie wierzycieli.
6. Czynności likwidacyjne.
7. Depozyt sądowy.
8. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego.
9. Wniosek o wykreślenie spółki z KRS.
10. Podział majątku pomiędzy wspólników.

W momencie gdy spółka zostanie wykreślona z rejestru funkcja likwidatorów zostaje zakończona. Ich ostatnim obowiązkiem jest zawiadomienie urzędu skarbowego o rozwiązaniu spółki łącznie z przekazaniem odpisem sprawozdania likwidacyjnego oraz wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wykreślenie z rejestru VAT.