Kilka słów o spółce dominującej.

Spółka dominująca – spółka handlowa, która nazywana jest „spółką matką”, gdy:

– dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
– dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
– wywiera decydujący wpływ na działalność spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów pomiędzy tymi spółkami.

Spółka dominująca zobowiązana jest do zawiadomienia spółki kapitałowo zależnej o powstaniu (lub ustaniu) stosunku dominacji, w terminie 2 tygodni od dnia powstania tego stosunku.

 

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – przeczytaj!