Odpowiedzialność podatkowa, a wspólnicy spółki osobowej

Do spółek osobowych zaliczamy:

-spółkę cywilną,
-spółkę jawną,
-spółkę partnerską,
-spółkę komandytową,
-spółkę komandytowo-akcyjną.

Kto w przypadku zaległości podatkowych tych jednostek bierze za nie odpowiedzialność?

W takiej sytuacji odpowiedzialność za nie biorą w sposób solidarny wszyscy wspólnicy. Jasno określa to artykuł 115 Ordynacji podatkowej.
Odpowiedzialność wspólnika wówczas niezależna jest od tego czy było prowadzone postępowanie egzekucyjne i czy okazało się ono bezskuteczne.
Wspólnicy odpowiadają za powstałe należności całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką. Odpowiedzialność dotyczy także byłych wspólników spółki osobowej.

Co ważne za zaległości podatkowe w spółce komandytowej nie odpowiadają komandytariusze oraz akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej.