Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy.

W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów:
– organ uchwałodawczy – zgromadzenie wspólników,
– organ wykonawczy – zarząd spółki,
– organy nadzorczo-kontrolne- rada nadzorcza i komisja rewizyjna.

Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą w spółce. Do ich zadań należy:
– podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki,
– dokonywanie wyboru członków pozostałych organów spółki,
– określanie sposobu reprezentacji spółki przez zarząd,
– podejmowanie uchwały związane ze zmiana umowy spółki,
– decydowanie o rozwiązaniu spółki,
– decydowanie o zbyciu bądź wydzierżawieniu przedsiębiorstwa.

Zarząd spółki może składać się z jednego bądź wielu członków. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna to organy nieobowiązkowe w określonych przypadkach. Organy te mają za zadanie sprawować nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach.