Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Majątek spółki stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

W spółce jawnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności.

Spółka jawna może powstać w 3 trybach:

  • za pomocą umowy między wspólnikami,
  • poprzez przekształcenie spółki handlowej,
  • poprzez fakultatywne przekształcenie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki możliwe jest w przypadku:

  • pojawienia się okoliczności wskazanych w umowie spółki,
    uchwały wspólników o zakończeniu działalności,
  • prawomocnego orzeczenia sądu,
  • śmierci wspólnika,
  • wypowiedzeniu umowy spółki przez wspólnika bądź wierzyciela wspólnika,
  • ogłoszenia upadłości spółki.