Statut spółki

Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

WAŻNE:
Pojęcia „statut” nie należy mylić z pojęciem „status”, które dotyczy zupełnie czegoś innego (sytuacji prawnej danego podmiotu).

W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Prawo wymaga, by statut miały

 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • partie polityczne,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • instytuty badawcze,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • wszelkie szkoły wyższe – państwowe i niepaństwowe. cywilne i wojskowe, „ogólne” i wyspecjalizowane,
 • fundacje,
 • związki wyznaniowe,
 • koło naukowe.

Statut może podlegać zatwierdzeniu przez organ władzy publicznej.