spółki osobowe

Odpowiedzialność podatkowa, a wspólnicy spółki osobowej

Do spółek osobowych zaliczamy: -spółkę cywilną, -spółkę jawną, -spółkę partnerską, -spółkę komandytową, -spółkę komandytowo-akcyjną. Kto w przypadku zaległości podatkowych tych jednostek bierze za nie odpowiedzialność? W takiej sytuacji odpowiedzialność za nie biorą w sposób solidarny wszyscy wspólnicy. Jasno określa to artykuł 115 Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność wspólnika wówczas niezależna jest od tego czy było prowadzone postępowanie egzekucyjne i czy okazało się ono bezskuteczne. Wspólnicy odpowiadają za powstałe należności całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką. ...
Czytaj więcej

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawa z 15 września 2000 roku, zastąpił on wcześniej obowiązujący Kodeks handlowych, który zawierał także przepisy dotyczące czynności handlowych. Obecnie obowiązujący Kodeks nie zawiera tych przepisów. Kodeks spółek handlowych reguluje funkcjonowanie spółek zarówno osobowych jak i kapitałowych. Kodeks ten nie reguluje działalności spółek cywilnych, które podlegają przepisom Kodeksu cywilnego. Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną ...
Czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej lecz ma zdolność prawną. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Majątek spółki stanowią wkłady wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W spółce jawnej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Celem wspólników jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wybranej działalności. Spółka jawna może powstać w 3 ...
Czytaj więcej

Rodzaje spółek

Rodzaje spółek i ich krótka charakterystyka: 1.SPÓŁKI CYWILNE -spółka cywilna: wspólnicy: nie więcej niż 3, osoby prawne i fizyczne odpowiedzialność za zobowiązania: solidarna wszystkich wspólników nieograniczonym majątkiem 2.SPÓŁKI OSOBOWE -spółka jawna: wspólnicy: osoby fizyczne i prawne kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: nieograniczona wszystkich wspólników -spółka partnerska: wspólnicy: wykonawcy wolnych zawodów kapitał zakładowy: brak odpowiedzialność za zobowiązania: wspólnicy odpowiadają za własne czyny, nie są odpowiedzialni za działalność partne...
Czytaj więcej